VINSPIRATION   יין והשראה

תקנון

התקנון פונה לנשים ולגברים כאחת, ויש לקרוא אותו כאילו נוסח בלשון נקבה ובלשון זכר. במידה וקיימים משפטים המנוסחים בלשון זכר בלבד, הדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

חברת Vinspiration יין והשראה (להלן: "החברה")  מתמחה  בתיירות יין בארץ ובעולם, ומציעה טיולי יין וקולינריה ברחבי העולם. בנוסף, החברה פועלת להפצת תרבות היין בכלל ולקידום מעמדה של ישראל כמדינת יין בפרט, באופנים שונים, הכוללים עריכת קורסים וסדנאות של יין, מתן ייעוץ לאזורי יין ו/או למרכזי מבקרים ביקבים ו/או בנושאי יין ו/או ייעוץ ברכישת יין,  הוצאת ספרים בנושא יין, הפקת פודקאסט בנושא יין וכל פעילות אחרת המתאימה לדעת החברה לקידום תרבות היין ו/או תומכת בפעילויותיה של החברה ו/או מתאימה לערכיה על פי דעת הנהלת החברה (להלן: "פעילות החברה").

פעילויות החברה ומוצריה

טיולי החברה

החברה מציעה טיולי יין וקולינריה בהתאמה אישית, וכן טיולים מאורגנים לאזורי יין שונים בחו"ל, בהדרכה מקצועית ועם רכב צמוד. המידע על הטיולים המאורגנים שהחברה מציעה מתפרסם באתר החברה, וכולל מידע ראשוני אך מקיף.  הטיולים המאורגנים מתבצעים בקבוצות קטנות תוך הקפדה על רמה גבוהה. החברה מרחיבה באופן קבוע את האזורים אליהם היא מקיימת תיירות יין.

ההחלטה על תכני הטיולים, לרבות הטיסות, כמות היקבים והמסעדות, אופן ההדרכה, ההסעות, משך הטיול וכל נושא אחר הקשור בטיול, בין מקצועי, בין לוגיסטי ובין תיירותי – היא של החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. יראו אדם שנרשם לטיול כלשהו של החברה כאילו הסכים באופן מפורש ומלא לקבלת שיקול דעתה של החברה בכל הקשור לארגון וביצוע הטיול.

ההרשמה לטיול כלשהו ו/או לפעילות כלשהי של החברה מיועדת לאנשים בני 18 שנה ומעלה אשר אין להם קושי בריאותי כמוגדר להלן, ורשאים על פי החוק לצרוך משקאות משכרים.

התנאים המפורטים באתר החברה לגבי כל טיול וטיול, יחולו בנוסף לאמור בתקנון זה. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין התנאים הספציפיים, תגבר ההוראה בתנאים הספציפיים.

פעילות החברה מבוססת על מתן שירות אישי מקצועי. החברה רשאית לסרב להשתתפות אדם מסוים בטיול  מאורגן בכל עת (לרבות דחיית בקשה להרשמה) , באם לפי שיקול דעתה הבלעדי השתתפותו ו/או התנהגותו אינם תואמים את ערכי החברה ו/או עלולים לפגוע בהנאת משתתפי הטיול האחרים ו/או בספקי החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נתונה לחברה הזכות להפסיק את השתתפותו של כל אדם במהלך הטיול על פי אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של החברה. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, לא יוחזרו למטייל הכספים אשר נגבו על הטיול אלא אם החברה תקבל החזר בעבור אותו חלק יחסי שלא נוצל, בניכוי דמי טיפול לפי הנסיבות.

עלות הטיול ואופן ההרשמה

עלות כל אחד מהטיולים המאורגנים מפורטת באתר החברה ו/או תימסר ללקוח על ידי נציג החברה. תנאי התשלום בגין כל טיול הינם כמפורט באתר החברה ביחס לכל אחד מהטיולים המאורגנים. תנאי התשלום בגין טיולים בהתאמה אישית יפורטו ללקוח על ידי נציג החברה בעת ביצוע ההזמנה. המחירים המפורטים בתנאים הספציפיים של כל טיול הינם לאדם בחדר זוגי. החברה תגבה תוספת על לינת יחיד בחדר פרטי.

לצורך ההרשמה לטיול, על הלקוח למלא טופס הרשמה, ולשלם את המקדמה. החברה תהיה רשאית לשמור את פרטי  כרטיס אשראי של הלקוח לצורך השלמת יתרת התמורה במועד המפורט בתנאי התשלום. פרטי הכרטיס ימחקו מיד לאחר תשלום יתרת התמורה. ידוע ללקוח כי בעת סגירת הטיול, החברה מתחייבת כלפי הספקים בחו"ל. החליף הלקוח כרטיס אשראי ו/או כרטיסו נחסם ו/או הוגבל ו/או או בוטל ו/או  תם תוקפו ו/או ביטל הלקוח את העסקה בין מועד ההרשמה למועד תשלום יתרת התמורה בגין השירות שרכש, מבלי שנתן לחברה פרטי כרטיס אשראי חלופי, או לא ביצע את תשלום יתרת התמורה בדרך אחרת, בתיאום עם החברה, תהיה החברה זכאית לראות אותו כמי שביטל את רכישתו. במקרה כזה החברה תהיה רשאית לחלט כל סכום ששולם לה עד אותו יום, כפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה עקב אי עמידה בהתחייבות (ולרבות תשלומים לספקים בחו"ל).

הלקוח רשאי לרכוש בעצמו את כרטיסי הטיסה, ולהגיע לנקודת המפגש באופן עצמאי. במקרה של רכישה עצמאית תינתן ללקוח הנחה בסך 300 € לאדם. יראו לקוח שרכש את כרטיסי הטיסה באופן עצמאי כמי שהתחייב להגיע בכוחות עצמו לנקודת המפגש עם הקבוצה לא יאוחר מן המועד שקבעה החברה. החברה תהיה רשאית, אולם לא חייבת, להמתין בנקודת המפגש לכל היותר שעה אחת, מתוך כבוד לזמנם של שאר משתתפי הטיול, של הספקים וללוח הזמנים של הטיול.  לא הגיע הלקוח לנקודת המפגש במועד, יהיה אחראי על הגעה עצמית למקום הלינה של הלילה הראשון של הטיול, על חשבונו ועל אחריותו, ולא יהיה זכאי לקבלת פיצוי או החזר כלשהם.

ההרשמה לטיולים היא אישית. במידה והלקוח מעוניין להעביר את מקומו בטיול לאדם אחר, עליו לקבל את אישור החברה מראש ובכתב (לרבות במייל) ולהעביר לחברה פרטים ומסמכים של אותו אדם ככל שידרש. ייתכנו עלויות נוספות עבור העברת מקום בטיול לאדם אחר.

בשל אילוצי ספקים מקומיים שונים, ייתכנו שינויים בתוכנית המוצעת, ובמקרה כזה ייבחר מקום/ספק חלופי ברמה זהה. הלקוח מתחייב לכבד את הוראות החברה בנושא התנהגות לרבות עישון, לבוש מתאים, ולהתחשב במשתתפים האחרים בטיול ובכל פעילות המאורגנת על ידי החברה, על מנת לאפשר לכולם את ההנאה מהפעילות.

רכישת מוצרי החברה

ניתן לרכוש באתר החברה או טלפונית ספרים, יין ו/ו כל מוצר אחר המשווק על ידי החברה (להלן: "מוצרי החברה") במחיר הנקוב שם.

החברה רשאית לבקש כל פרט הדרוש לה לדעתה על מנת לבצע את ההזמנה, ולהתנות את ביצוע ההזמנה בקבלת תשלום מלא תמורת מוצרי החברה הנרכשים. הפרטים יישמרו במערכת הפנימית של החברה ולא ייעשה בהם כל שימוש אלא בהתאם לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות של החברה כפי שתהיה מעת לעת ועל פי דין. מובהר, כי אין חלה על הלקוח חובה כלשהי למסור פרטים כלשהם, אלא ברצונו ובהסכמתו, אולם החברה לא תוכל לתת לו שירות בלעדי הפרטים הדרושים לה. מובהר כי פרטי  אמצעי התשלום שניתן בעת רכישת מוצר ממוצרי החברה אינם נשמרים במערכת החברה.

ניתן לרכוש את פעילויות החברה ו/או מוצריה גם באמצעות ערוצי מכירה חיצוניים. על מנת שהחברה תוכל לספק ללקוח את המוצרים שהוזמנו באמצעות צד שלישי כאמור, ההזמנה צריכה להכיל את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עם הלקוח ולמשלוח תקין של המוצרים ו/או למתן השירות המבוקש. החברה לא תהיה אחראית במידה וההזמנה לא נקלטה במחשביה ו/או כללה פרטים משובשים ו/או חלקיים ו/או לא נתקבל אצלה תשלום מלא בגינם ו/או מוצר כלשהו אזל מהמלאי לפני שההזמנה נקלטה אצל החברה. על הלקוח לעקוב אחר קבלת אישור החברה כי ההזמנה נקלטה, ובמידה ולא יקבל אישור כזה בתוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, עליו לפנות ישירות לחברה דרך אמצעי יצירת הקשר המפורטים באתר.

עלות מוצרי החברה

המחירים באתר נקובים בש"ח או במטבע זר. מחירים שנקובים במטבע זר יחושבו על פי שער העברות והמחאות גבוה החל בבנק לאומי לישראל בע"מ ביום ביצוע כל תשלום ותשלום. המחירים כוללים מע"מ כדין, אולם אינם כוללים דמי טיפול ומשלוח בגין מוצרי החברה. דמי הטיפול והמשלוח יצויינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לאזור החלוקה הרלוונטי ומדיניות המשלוחים, ויתווספו למחיר השירות ו/או המוצר הנרכש.

החברה רשאית לעדכן את מחירי מוצריה החברה ו/או לתת הנחות מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף הוא המחיר שהתפרסם בעת רכישת מוצר החברה וביצוע התשלום. במקרה שהמחירים עודכנו לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יתבצע החיוב על פי המחירים המעודכנים.

החברה אינה מתחייבת שמחירי השירותים ו/או המוצרים המוצאים על ידה יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר בגין פעילויות דומות ו/או מוצרים דומים.

החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, תקלות במערכת המחשוב (שלה ו/או של ערוצי מכירה שלה ו/או תקלות במערכות התקשורת שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ו/או עיכובים אצל חברת המשלוחים ו/או מסיבות של כוח עליון.

מבצעים, הטבות והנחות

החברה רשאית, אך אינה חייבת, להציע ללקוחותיה מבצעים, הנחות, הטבות מסוגים שונים, ולהפסיק מבצעים, הנחות והטבות אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. המחיר התקף בגין פעילות החברה ו/או מוצר ממוצרי החברה יהיה המחיר בעת קליטת ההזמנה במחשבי החברה.

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור השתתפות בפעילות החברה ו/או בגין רכישת מוצרי החברה יתבצע באתר באמצעות כרטיסי אשראי כמפורט באתר החברה, בתנאי התשלום המפורטים שם, כפי שיהיו מעת לעת.  לקוח המעוניין לבצע את התשלום בדרך אחרת, למשל בהעברה בנקאית, מתבקש ליצור קשר עם החברה במייל או בטלפון. בסיום תהליך ההזמנה, יישלח אל הלקוח אישור אוטומטי בדואר האלקטרוני כי פרטי ההזמנה נקלטו. אישור זה הוא ראשוני בלבד, ומעיד רק כי פרטי ההזמנה נקלטו במחשבי החברה, אולם אין בו כדי לחייב את החברה לספק את השירות או את המוצר המבוקש, כל עוד לא נתקבל אצלה אישור חברת האשראי על התשלום. אם יתברר שאמצעי התשלום שנמסר אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי, או שירות התשלומים המקוון, אינם מכבדים את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, החברה תיצור קשר בטלפון ובמייל עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה. אם השימוש באמצעי התשלום אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או שירות התשלומים הרלבנטי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וחשבונו יחוייב בעלות השירות. מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי או שירות התשלומים.

משלוח מוצרי החברה ללקוח

ניתן לקבל את מוצרי החברה שהוזמנו במשלוח הביתה על ידי חברת משלוחים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים (להלן: "אזורי החלוקה"), על פי לוחות הזמנים של חברת המשלוחים ובתיאום מראש עם מקבל המשלוח. החברה רשאית, אך לא חייבת, לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש ובעלות נוספת, או לבטל את ההזמנה ולהחזיר את התשלום.

זמני האספקה למוצרי החברה באזורי החלוקה ישלחו במהלך עשרת ימי העסקים שלמחרת קליטת ההזמנה והתשלום אצל החברה (לא כולל ימי שישי ושבת, חגים, ימי שבתון ומועדי ישראל) מועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי או שירות התשלומים המקוון, או במועד אחר שצוין בהזמנה. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת למשלוח מכל סיבה שהיא, החברה תודיע על כך ללקוח, ותפעל למציאת פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים.

ניתן להזמין מוצרים אל מחוץ למדינת ישראל, במידה והמשלוח הוא למדינה שאין הגבלה על הוצאת משלוח אליה ממדינת ישראל. המשלוח במקרים כאלה יעשה באמצעות שירות הדואר הסטנדרטי של אותה המדינה.

 

ביטולים

ביטול טיול מאורגן \ מודרך \ קבוצתי

טיול מאורגן יכול שיבוטל על ידי החברה או על ידי הלקוח. הביטול ייעשה בכתב בלבד, ויחולו ההוראות הבאות:

  1. ביטול על ידי החברה:

במקרה ומספר המשתתפים אינו מצדיק את ביצוע הטיול מבחינה כלכלית לדעת החברה או במקרה של כח עליון (כדוגמת, אך לא רק, מלחמה, מגפה, שינוי טיסות משמעותי לרבות הפסקת טיסות, ארוע אקלים חריג וכו), החברה תהיה רשאית לבטל את הטיול בהודעה ללקוח. במקרה כזה הלקוח יהיה רשאי לבחור בין: (א) החזר מלא של כל הסכומים ששילם לחברה או (ב) זיכוי בגובה הסכומים ששילם לחברה לאחד מטיוליה האחרים של החברה במשך 12 החודשים העוקבים. האמור לעיל מהווה פיצוי מלא ושלם ולא ינתן פיצוי נוסף כלשהו במקרה של ביטול טיול.

  1. ביטול על ידי הלקוח:
עד 90 יום לפני מועד היציאה מישראל החזר מלא של המקדמה בניכוי דמי טיפול בסך 200 € למשתתף
עד 60 יום לפני מועד היציאה מישראל סכום המקדמה יחולט ויתרת הסכום לא תיגבה
בתוך 60 הימים שלפני מועד היציאה לא יינתן החזר והלקוח יידרש להשלים את מלוא התמורה בגין הטיול

 

ביטול טיול פרטי בהתאמה אישית

טיול פרטי בהתאמה אישית יכול שיבוטל על ידי החברה או על ידי הלקוח. הביטול ייעשה בכתב בלבד, ויחולו ההוראות הבאות:

  1. ביטול על ידי החברה:

במקרה של כח עליון (כדוגמת, אך לא רק, מלחמה, מגפה, שינוי טיסות משמעותי לרבות הפסקת טיסות, ארוע אקלים חריג וכו'), החברה תהיה רשאית לבטל את הטיול בהודעה ללקוח. במקרה כזה הלקוח יהיה רשאי לבחור בין: (א) החזר מלא של כל הסכומים ששילם לחברה או (ב) זיכוי בגובה הסכומים ששילם לאחד מטיוליה האחרים של החברה במשך 12 החודשים העוקבים. האמור לעיל מהווה פיצוי מלא ושלם ולא ינתן פיצוי נוסף כלשהו במקרה של ביטול טיול.

  1. ביטול על ידי הלקוח:
עד 90 יום לפני מועד היציאה מישראל החזר מלא של המקדמה בניכוי דמי טיפול בסך 200 € למשתתף
עד 30 יום לפני מועד היציאה מישראל סכום המקדמה יחולט ויתרת הסכום לא תיגבה
בתוך 30 הימים שלפני מועד היציאה לא יינתן החזר והלקוח יידרש להשלים את מלוא התמורה בגין הטיול

 

ביטולים והחזרת מוצרים

הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו מאת החברה. ניתן לבטל רכישת מוצרים של החברה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן ובכפוף לכך שהמוצר הוחזר כשהוא שלם ולא ניזוק וסגור בעטיפתו או באריזתו המקורית כאשר השליחות תהיה על חשבון הלקוח, ובצירוף החשבונית המקורית או העתק אישור ההזמנה שנתקבל אצל הלקוח בדואר אלקטרוני. למרות האמור לעיל ובכל מקום אחר, ברכישת בקבוקי יין לא ניתן לבטל רכישת מוצרים שסופקו כיון שיין הוא מוצר רגיש אשר נדרש לאחסנו ולהובילו בתנאים מיוחדים. בכפוף לאמור לעיל, מבצע ההזמנה (והוא בלבד) רשאי להחזיר כל מוצר שנרכש מהאתר (למעט מוצרי יין), באמצעות פנייה לחברה עד 14 יום מיום שהתקבל בכתובת הנמען ולקבל זיכוי כספי תמורתו. הזיכוי יבוצע לאחר שהמוצר יתקבל בחברה כאמור לעיל. אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים המופיעים באתר, החברה תהיה רשאית לחייב את הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 50 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. הזמנה שתבוטל בתוך 24 שעות ממועד קליטתה באתר החברה לא תחוייב בדמי ביטול.

אמצעי יצירת הקשר המפורטים באתר החברה נועדו לשירות לקוחותיה. חל איסור מוחלט לשלוח אל החברה מידע מכל סוג שהוא, שהוא בלתי חוקי, בעל אופי מיני בוטה, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, מעודד ביצוע עבירה פלילית, עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי והחברה שומרת על זכותה לחסום ו/או לא לסייע למי שפונה אליה בפנייה הכוללת תכנים כאמור.

התמונות המוצגות באתר הינן לצורכי המחשה בלבד, הן לגבי פעילויות והן לגבי מוצרי החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי צילום בקבוק יין עשוי לכלול צילום של תווית הבקבוק הכוללת שנת בציר של אותו משקה השונה משנת הבציר שנמכרת בפועל באתר, וזאת כיון שיין הוא מוצר מתכלה. שנת הבציר המחייבת ברכישת מוצר הכולל יין היא זו המופיעה בתיאור הממכר בעת ביצוע הרכישה.

בריאות וחיסונים

הטיולים כוללים הליכה, לעתים בדרכים כפריות ו/או עתיקות ו/או לא מישוריות. במידה וקיימת ללקוח מגבלה בריאותית כלשהי, לרבות, אך לא רק, בהליכה (להלן: "קושי בריאותי"), נדרש לפרט זאת בעת ההרשמה. לחברה קיימת הזכות לסרב לרשום לקוח על פי שיקול דעתה המלא ללא חובת נימוק, כאשר לדעתה הטיול אינו מתאים בנסיבות ובמקרה כזה תוחזר במלואה המקדמה ששולמה, אם שולמה. במקרה ונוצרה ללקוח (או לאדם שנרשם ביחד עימו לטיול) בעיה כזו בתקופה שבין מועד ההרשמה למועד היציאה לטיול, על הלקוח להודיע על כך מיידית לחברה, ולחברה קיימת הזכות לבטל את רישום הלקוח (וכל אדם שנרשם עימו) על פי שיקול דעתה המלא ויחולו התנאים של "ביטול על ידי הלקוח".

חיסונים ו/או תרופות הינם באחריות הלקוח. אדם הלוקח תרופות באופן קבוע מתבקש להצטייד בכמות מתאימה של תרופות שתספיק לכל משך הטיול פלוס יומיים.

קנין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכל סוג ולרבות כל המידע המופיע בו הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים, שהרשו לחברה להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שם המותג " Vinspiration- יין והשראה" וכן שם המתחם (Domain Name)   של האתר, סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו ("לוגו"), עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות פעילויות ו/או מוצרי החברה ו/או בעיצובם ובשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב, ובמידה שאושרו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת; אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר; אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת  (Frame), גלויה או סמויה. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים; אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק; אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

הנהלת האתר מיישמת באתר, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה, מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

קהל היעד לפעילות החברה

פעילות החברה ומוצריה מיועדים לבני 18 ומעלה בלבד. בעת ביצוע הזמנה לפעילות ו/או למוצר כלשהם של החברה, יראו את הלקוח כמי שמצהיר ומאשר כי הנו או הינה בני 18 ומעלה. החברה רשאית (אך לא חייבת) לדרוש תעודה מזהה מאדם המשתתף בפעילות כלשהי שלה ו/או רוכש מוצר כלשהו (לרבות רכישת אלכוהול), על מנת לוודא שהוא בגיר.

אופן יצירת קשר

בכל שאלה הנוגעת לאתר, מוצרים המופיעים בו, הזמנות וברורים, ניתן לפנות אל החברה באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר, או באמצעות דוא"ל info@vinspiration.co.il או באמצעות הטלפון למספר 058-7788390. החברה מתחייבת לשוב ללקוח בתוך לא יאוחר מיום עבודה ממועד הפניה.

דין וסמכות שיפוט

הדין הישראלי הפרוצדורלי והמהותי חל על רכישת שירותים ו/או מוצרים מאת החברה. במקרה של מחלוקת, הצדדים ינסו תחילה לפתור אותה באמצעות פניה למגשר מוסמך שיבחר בהסכמה, אולם כל צד רשאי לפנות לבית המשפט בכל עת. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

 

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share